Category Archives: Bakanlıklar

Bakanlıklar

Hac müracat durum sorgulama

Hac ibadetini yerine getirmek için Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı Hac İşleri Başkanlığına kayıt yaptırmış olan Hacı adaylarının Hac müracat durumlarını sorgulama ve takibini yapabilecekleri sayfa aşağıda bulunmaktadır.  Hac ibadetini yerine getirmeye hak kazananlar durumlarını aşağıdaki sayfadan kontrol edebilirler. Diyanet İşleri Başkanlığının Resmi internet sitesinden Hac sorgulaması şu şekilde yapılmaktadır: “Hac ve Kayıt Durumu Sorgulama” işlemi… Devamını Oku »

Bütün Başbakanlarımız Görev tarihleri yılları

1923 – 1924 Mustafa İsmet İnönü 1924 – 1925 Ali Fethi Okyar Bey 1925 – 1937 İsmet İnönü (2. kere) 1937 – 1939 Celal Bayar 1939 – 1942 Refik Saydam 1942 – 1946 Şükrü Saraçoğlu 1946 – 1947 Recep Peker 1947 – 1949 Hasan Saka 1949 – 1950 Şemsettin Günaltay 1950 – 1960 Adnan Menderes… Devamını Oku »

Cumhurbaşkanının Görevleri Yetkileri Ve Sorumlulkları

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasa’nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: a) Yasama ile ilgili olanlar : * Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış… Devamını Oku »

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır.… Devamını Oku »

Tc. Başbakanlık Görevleri Adresi

http://www.basbakanlik.gov.tr/ BAŞBAKANIN GÖREVLERİ, Başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar. (2) Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. (3) Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı… Devamını Oku »

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.sanayi.gov.tr/ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi- kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted- birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il- gili kuruluşlar… Devamını Oku »

Milli Savunma Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.maliye.gov.tr/ Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde; – Barışta ve savaşta asker alma, – Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki,… Devamını Oku »

Maliye Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.maliye.gov.tr/ Maliye Bakanlığı’nın Görevleri Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak… Devamını Oku »

Dışişleri Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.mfa.gov.tr/ Dışişleri Bakanlığı’nın Görevleri Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula- mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala- rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek. c) T.C. uyruklu gerçek… Devamını Oku »