SÂDIK VİCDÂNÎ KAYIKÇIOĞLU HAKKINDA BİLGİ


SÂDIK VİCDÂNÎ KAYIKÇIOĞLU HAKKINDA BİLGİ NEDİR, SÂDIK VİCDÂNÎ KAYIKÇIOĞLU HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, SÂDIK VİCDÂNÎ KAYIKÇIOĞLU HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, SÂDIK VİCDÂNÎ KAYIKÇIOĞLU HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, SÂDIK VİCDÂNÎ KAYIKÇIOĞLU HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Osmanlı Devleti son devir yazarlarından. 1864 senesinde Safranbolu’da doğdu. Kastamonu Rüştiyesinde okudu. Rüştiyeyi bitiremeden ayrıldı. Kastamonu İstinaf Mahkemesine memur oldu. Zabıt katipliği, Vilâyet Mektubî Kalemi mümeyyizliği görevinde bulundu. 1894 senesinde Kastamonu Gazetesi baş muharriri oldu. Kosova Vilâyeti İdâre Meclisi başkâtipliğine tâyin edildi. 1923 senesinde Aydın Tasfiye Komisyon Üyeliğinden emekli oldu. Tasavvufa dâir tetkikleri ve yazıları ile tanındı. 1939 senesinde İstanbul’da vefât etti.

Sâdık Vicdânî’nin, çeşitli konulara dâir yazdığı eserlerden bâzıları şunlardır:

1) Perişan, 2) Nagamât-ı Vicdâniye, 3) Berk-i Fezâ, 4) Fihrist-i Kur’ân-ı Kerîm, 5) Tefe’ülnâme-i İmâm Sühreverdi, 6) Neşide-i Cihâd-ı Ekber, 7) Gülbank-ı Cihâd-ı Ekber, 8) Cumâ Namazı, 9) Bayram Namazları, 10) Parasız, 11) Tomar-ı Turûk-ı Âliyye, 12) Hazret-i Muhammed Niçin Çok Evlendi?

Kaynak Rehber Ansiklopedisi