Sevk ve İdare Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Endüstriyel, ticari ve diğer kuruluşların iç idaresini planlayan, organize eden ve kurumun idari politikasının oluşturulmasına katılan kişidir.

Yönetici (Sevk ve İdare) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Kurumun kayıt, bilgi, haberleşme  ve diğer müşterek hizmetlerdeki ihtiyaçlarını tespit etmek,

b)      Mevcut plan ve programları geliştirmek,

c)      Projeleri ve istatistiki verileri inceleyerek değerlendirmek,

d)      İdari hizmetlerin personel durumunu, malzeme ve teçhizatı idarece yapılan işlemleri incelemek, inceleme sonuçlarını değerlendirmek, mevcut ve planlı işlerle ilgili konularda hal çareleri önermek,

e)      İdari politikanın oluşmasına katılarak, genel müdür ve daire müdürleriyle  faaliyetlerin koordinesi hakkında görüşmek ve önerilerde bulunmak,

f)       İdari ve müşterek hizmetleri organize etmek ve planlamak, yeterli bilgiyi sağlamak ve düzenli haberleşme hizmetleri için işlemleri düzenlemek,

g)      Veri işleme araçlarının kullanma metodunu ve bu araçlardaki çalışma organizasyonunu göstermek,

h)      Kurumu etkileyen yasal kuralların yerine getirilmesine dikkat etmek ve istenildiğinde bu konular hakkında rapor ve beyanatları hazırlamak,

i)        Kendisine bağlı servislerin yaptığı işlemleri kontrol etmek ve dairelerin rapor verme işlerini ve kayıt tutma sistemini koordine etmek,

j)        Dökümanların basım ve dağıtımını, tesis ve personelin çalışma ve bakımlarını bunların teftiş ve kontrolünü planlamak,

k)      İdari hizmetlerde görevli personelin mesleki ve teknik eğitimleri için programların geliştirilmesini sağlamak,

l)        İşletme hizmetleri, sigorta ve diğer hizmetleri sağlayan firmalarla fikir alış verişinde bulunmak,

m)    Personelin özlük işlerini izlemek, personelin tezkiye varakalarını doldurarak onaya sunmak,

n)      Gerektiğinde yönetim kurulunda sekreter olarak görev alabilmek, 

o)      Kar gütmeyen kuruluşlarda, sınav ve kayıt kurallarının yerine getirilebilmesini sağlayarak veya benzer fonksiyonları yürüterek, üyelik kayıtlarının korunması ve sorumluluğunu alabilmek, 

 

        vb. görev ve işlemleri yerine getirir