SGK Genel Sağlık Hizmetleri

Diyaliz tedavileri kurumca karşılanmakta mıdır?

Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelendirilen diyaliz hastaları, bu tedavilerini, SUT’ta belirlenen usul ve esaslara uyulmak suretiyle sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurumlarında veya 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak açılan Kurumla sözleşmeli özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilirler.

Estetik amaçlı yapılan tedaviler karşılanmakta mıdır?

Karşılanmamaktadır

Hangi hizmetler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamındadır?

28.06.2012 tarihli Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları konulu 2012/25 sayılı Genelge gereğince; a) Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller, b) İlave ücret tutarları, c) Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar, d) Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar, özel sağlık sigortası şirketlerince yapılacak poliçelerde tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası konusu yapılabilir. Bununla birlikte, tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigorta şirketleri tarafından, kişilerin isteğine bağlı olarak yapılan bir sigorta türü olduğundan, poliçelerin kapsamları şirketten şirkete veya kişilerin tercihleri doğrultusunda kişiden kişiye değişebilmektedir.

MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel reçete yazılabilecek midir?

MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel reçete yazılabilecektir. MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare (Yürürlük:15/10/2016) başhekim tarafından onaylanmalıdır

Sevkin yapıldığı tarihten itibaren kaç gün içinde sevkin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmelidir?

Sevkin yapıldığı gün dahil 5 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması gerekmektedir.

Tıp Fakültelerinde tahlil ve tetkiklerden ücret alınır mı?

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki Koklear implant işlemleri için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, b) Yoğun bakım hizmetleri, c) Yanık tedavisi hizmetleri, ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Hemodiyaliz tedavileri, ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki Koklear implant işlemlerinden Bunlar dışındaki sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınabilir.

…………….. ameliyatında kullanılan …………. isimli tıbbi malzeme bedelinin ne kadarı Kurumca karşılanmaktadır?

SUT’un 3.1.1. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında; “(6) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. (7) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık kurumlarınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz.” hükümleri yer almaktadır. Bu doğrultuda yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinin tamamı Kurumca karşılanmaktadır. Diğer taraftan, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için katılım payı alınmamakla birlikte SUT’un 1.9.1 maddesi kapsamında, Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak işlem bedelinin iki katına kadar kişilerden ilave ücret alınabilir.

18 yaş altı olarak başladığımız ortodonti tedavisi 18 yaşından sonrada devam etmektedir. 18 yaş altı olarak başladığımız için kurum tarafından ödemesini alabilir miyiz?

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır.

Dahiliye servisinde yatan hasta, gerekli görülerek yoğun bakıma yatırılıyor. Daha sonra 3 gün yatıp tekrar dahiliye servisine yatırılıyor. Burada fatura ederken izleyeceğimiz yol nedir? İlk takibe bağlı takip mi alacağız? Yoksa tekrar farklı bir branş olduğu için ilk takip mi alacağız?

Faturalama kuralları ile alakalı olduğu için bağlı bulunulan il sağlık sosyal güvenlik merkezinin bilgilendirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte il ssgm den alınan cevabın medula sistemine uyumsuzluğu tespit edilmesi durumunda şubemizin koordinatörlüğünde medula sisteminde gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.

Doğum yaptım hastaneden çıkışımız yapıldı. Bir hafta sonra başka bir hastanede bebeğim kuvöze alındı. Hastane benden ücret talep ediyor bu yasal mıdır?

SUT 1.9.3 e göre Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. SUT 1.9.3. —Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki Koklear implant işlemleri için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, b) Yoğun bakım hizmetleri, c) Yanık tedavisi hizmetleri, ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, g)Hemodiyaliz tedavileri, ğ)Kardiyovasküler cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki Koklear implant işlemlerinden

Doktor tarafından yazılan reçetelerin eczaneden alma süresi kaç gündür?

İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

E-reçete MEDULA sisteminden silinebilir mi?

Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanmamış reçeteler reçeteyi yazan hekim/sağlık tesisi tarafından medula sisteminden silinebilmektedir.

E-reçete oluşturulurken ıslak imza yerine hekim tarafından ne kullanılacaktır?

Güvenli elektronik imza kullanılacaktır.

E-reçete sağlık hizmet sunucu tarafından MEDULA sisteminden nasıl silinecektir?

Kurumla Sözleşmeli Eczaneler Tarafından Karşılanmamış Reçeteler Reçeteyi Yazan Hekim/Sağlık Tesisi Tarafından Medula Sisteminden Silinebilmektedir

Eczane tarafından görüntülenen ancak henüz MEDULA eczane sistemine kaydetmedikleri e-reçeteler üzerinde eczacı tarafından hangi değişiklikler yapılabilecektir?

İlacın dozunun ve adetinin düşürülmesine yönelik değişiklik yapılabilir.

Eczane tarafından karşılanarak MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş bir e-reçete üzerinde hekim tarafından değişiklik yapılabilir mi?

Kurum tarafından iade edilmesi halinde sistem tarafından izin verilen alanlarda (açıklama alanları vs.) Değişiklik yapılabilir.

Eczaneler manuel reçete kabulüne devam edecek midir?

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler, b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri, c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler, ç) SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, d) Acilde düzenlenen reçeteler, e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.), f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler, g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci (Mülga:RG-07/10/2016-29850/13md.Yürürlük:18/10/2016) ,ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.)(Yürürlük:05/09/2016) ğ) Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.

Elektronik reçete eczane tarafından nasıl görüntülenecektir?

Şahısların t.c. Kimlik numarası ve e-reçete numarası girilmek suretiyle elektronik reçeteler görüntülenmektedir

Emekliler için kaplıca tedavilerinde mesafe sınırlaması var mıdır?

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Herhangi bir mesafe sınırlaması yoktur.

Evli çiftlerin her ikisi de genel sağlık sigortalısı ise tüp bebek tedavisi için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı hesabında hangisinin durumu dikkate alınır?

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır. Kadın sigortalı en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir. Ancak genel sağlık sigortalısı olan kadının sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir.

Fizik tedaviyi kurum karşılar mı? Karşılanıyor ise kaç seansa kadar karşılanıyor?

(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanması için; a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince, b) SUT eki “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi” nde (EK-2/D-2) G80 ve (*) işaretli (bölge kontrolüne tabi olmayan) tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için; 1) 31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca), 2) 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca, sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir. (2) Düzenlenen raporda ayrıntılı hastalık hikâyesi dışında SUT eki EK-2/D-2 Listesinde A ve B grubunda yer alan hastalıklar için; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri” esas alınarak mevcut hastalığa ve komplikasyonlarına uygun ayrıntılı muayene ve değerlendirme sonuçları belirtilecektir. 30 seans üzeri fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda tedavinin devamının gerekliliğine dair gerekçeler ayrıca belirtilecektir. Raporun sonuç bölümünde elde edilen değerlendirme ve muayene bulgularına uygun olarak, tanı ve tanıya ilişkin ICD-10 kodları ile hastanın kaç seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına ihtiyacı olduğu ve uygulanacak bölge yazılacaktır.

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilerin yatarak tedavilerinde kullanılması öngörülen ilaçlar ne şekilde temin edilmektedir?

(1)Yatarak tedavilerde (yatan hasta ve günübirlik tedavi) kullanılacak ilaçların Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temini zorunludur. (Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan yurtdışı ilaçlar hariç) (2)Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunludur. Ancak yurtdışı ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde söz konusu ibarenin ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değildir. (3)Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla 1 aylık miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. Ancak Hastanelerce “Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” (EK-4/H)’nde tanımlı ilaç/ilaçların yatarak tedavilerde, Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalanan sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere) tarafından temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın ilgili maddesinde yer alan eczacı kârı düşülerek ilgili sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür. Taburcu olan hastalara reçetelendirilecek ilaçlar, ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarı fatura edilecektir.

Genel Sağlık Sigortası kapsamındayım. Reçete edilen ilaçlarımı nasıl temin edebilirim?

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilere ait reçete edilen ilaçlar Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilebilir. Acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan eczanelerden temin edilen ilaçların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

GSS C1 kapsamında sağlıktan faydalanıyorum. Özel ve devlet hastanelerinde diyaliz tedavisi olabilir miyim?

Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelendirilen diyaliz hastaları, bu tedavilerini, SUT’ta belirlenen usul ve esaslara uyulmak suretiyle sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurumlarında veya 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak açılan Kurumla sözleşmeli özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilirler. Hemodiyaliz raporları, hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda sertifikalı uzman tabip tarafından da düzenlenebilir. Daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan SUT’a uygun sağlık raporları geçerlidir. Akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemlerinde hekim raporu aranmaz.

Hasta alt bezi için yaş sınırlaması var mıdır?

Yaş sınırlaması bulunmaktadır. 2 yaş altına hasta alt bezi masrafları karşılanmamaktadır.

Hasta katılım payları da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında mıdır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 98 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; anılan Kanunun 68 inci maddesinde konu edilen katılım payları, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası poliçeleri kapsamında değerlendirilemez.

Hastaların tedavileri için düzenlenen reçetelere, teşhis yazılması gerekli midir?

Reçetelerde teşhis bilgilerinin yer alması zorunludur. SUT eki “Teşhis Kısaltmaları Listesi” nde (EK-4/Ç) yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla reçete edilen ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.

Hastanın epikrizinde 255 karakter hangi alan için geçerli? Bu alan yetersiz ne yapmalıyım?

soru teknik olarak hizmet sunumu genel müdürlüğü sağlık yazılımları daire başkanlığı alanına girmekle birlikte şubemiz tarafından koordinasyon sağlanarak gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.

Hekim tarafından e-reçete numarası alınarak oluşturulmuş ancak eczane tarafından karşılanmamış bir e-reçete üzerinde hekim tarafından tekrar işlem yapılabilir mi?

Sözleşmeli eczaneden karşılanmadığı sürece reçete üzerinde hekim tarafından her türlü işlem yapılabilir.

Kaplıca tedavileri SGK tarafından karşılanmakta mıdır?

Kaplıca tedavileri aşağıda belirtilen şartlarla SUT hükümlerine göre ödenmektedir. (1) Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur. (2) Sağlık Kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir. (3) Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. (4) Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ile sözleşme yapılıncaya kadar kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, SUT eki EK-2/B Listesinde “702.020” kodu ile yer alan “banyo-kaplıca” bedeli hastaya ödenir. SUT’ ta yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri karşılanmaz. (5) Kaplıca tedavileri ile ilgili yol, gündelik ve refakatçi giderleri SUT ‘un 2.6 maddesi hükümlerine göre karşılanır

Kaplıca tedavilerinde, refakatçi ücreti ödeniyor mu?

Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.

Kaplıca tedavisi için alınan sağlık kurulu raporları ne kadar süre ile geçerlidir?

(2) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, raporun geçerli olduğu süre içerisinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formu (sevk belgesi) düzenlenmesi ve 5 işgünü içerisinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kaplıca tedavisi için rapor almam gerekir mi?

(1) Kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır. (2) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, raporun geçerli olduğu süre içerisinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formu (sevk belgesi) düzenlenmesi ve 5 işgünü içerisinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. (3) Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlere ve refakatçilerine ait giderler Kurumca karşılanmaz. (4) Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır. (5) Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

Kaplıca tedavisi için Resmi Sağlık Kurulundan rapor aldım. Ayrıca sevk yaptıracak mıyım?

(1) Kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır. (2) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp, raporun geçerli olduğu süre içerisinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından elektronik ortamda veya SUT eki EK-2/F formu (sevk belgesi) düzenlenmesi ve 5 işgünü içerisinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. (3) Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlere ve refakatçilerine ait giderler Kurumca karşılanmaz. (4) Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.

Kaplıca tedavisinde, “banyo-kaplıca” bedellerinin ödenmesinde adet sınırlaması var mıdır?

Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ile sözleşme yapılıncaya kadar kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, SUT eki EK-2/B Listesinde “702.020” kodu ile yer alan “banyo-kaplıca” bedeli hastaya ödenir. SUT’ ta yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri karşılanmaz.

Kontrol muayenesinde hastane benden tekrar ücret talep edebilir mi?

Hastanın aynı sağlık kurumuna, acil servise başvuruları hariç olmak üzere ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına diğer ayaktan başvurularında; sadece SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz. Tanıya dayalı işlem sonrası kontroller ve testler (1) Hastanın taburcu olduktan sonraki, aynı sağlık kurumundaki aynı uzmanlık dalında; 10 gün içerisinde yapılan muayeneleri ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikleri tanıya dayalı ödeme işlem puanına dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.

Kurum sağlık kurullarının olduğu iller hangileridir?

KURUM SAĞLIK KURULLARI BAĞLI BULUNAN İLLER Adana Adana, Hatay, İçel (Mersin), Osmaniye Ankara Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Yozgat, Elazığ, Kars, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Ardahan Antalya Antalya, Isparta, Burdur Bursa Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale Eskişehir Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar Gaziantep Gaziantep, K.Maraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman İstanbul İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İzmir İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla, Denizli Kayseri Kayseri, Nevşehir, Sivas, Malatya Kocaeli Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu Konya Konya, Niğde, Aksaray, Karaman Samsun Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum Trabzon Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt,Erzurum, Erzincan

Kurum tarafından geri ödeme amacıyla inceleme işlemi yapılan e-reçetenin eczaneye iadesi yapılmasının gerektiği durumda iade işlemi nasıl yapılabilir?

Medula eczane provizyon sisteminde açılan iade ekranından iade işlemleri yapılmaktadır.

Kurum tarafından karşılanmayan tedaviler hangi hal ve durumlarda karşılanır, Bunun için şartlar ve yapılması gereken işlemler nelerdir?

Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Mide küçültme ameliyatını kurum karşılar mı?

Obezite, by-pass , Obezite, sleeve ameliyatları SGK tarafından karşılanmaktadır.

Muayene olduktan sonra ne kadar süre içerinde kontrol muayenesine gitmem gerekmektedir?

Hastanın aynı sağlık kurumuna, acil servise başvuruları hariç olmak üzere ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına diğer ayaktan başvurularında; sadece SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz.

Ortodonti tedavi SGK tarafından karşılanır mı?

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır. Bu işlem kodlarına fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile open-bite, deep-bite, ağız dışı aparey uygulaması, expansiyon tedavileri gibi her türlü ortodontik tedavi ve görüntüleme yöntemleri dahildir. Kurumca ortodontik tedavi bedellerinin ödemesi; “Başlangıç aşaması (hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanması) “Tedavi aşaması (uygulanan mekanikler sonrasında planlanan sonuçların alınmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelmesi)” ve “Pekiştirme aşaması (tedavinin tamamlanması)” olmak üzere üç aşamada yapılır. Adı geçen aşamaların tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde her bir aşama için işlem bedelinin 1/3’ü ödenir. “Başlangıç aşaması” ile “Tedavi aşaması” arasında en az 6 ay, “Tedavi aşaması” ile “Pekiştirme aşaması” arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.

Reçetemde yazılı olan ilaçları farklı eczanelerden karşılayabilir miyim?

Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların aynı eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur.

Sağlık Kurulu raporu ile ilaç temin eden hastaların, bu raporları sözleşmeli eczanelere ibraz etmesi zorunlu mudur?

Sağlık kurulu raporu elektronik rapor ise eczanelere ibraz edilmesi zorunlu değildir. manuel raporsa eczanelere ibraz edilmesi zorunludur.

Sağlık Raporlarının “aslı gibidir” onay işlemleri nasıl yapılacaktır?

Sağlık rapor formatları ile bu raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve medula sistemindeki düzenlemelere uyulacaktır. Medula hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Sağlık kurulu raporlarına ait istisnai düzenlemeler SUT’ta ayrıca belirtilmiştir. Elektronik ortamda düzenlenmiş raporların fotokopisi Kuruma gönderilmeyecektir. Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç/ilaçlar için düzenlenecek reçetelere ait rapor elektronik ortamda düzenlenmemiş ise aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır.

SGK kurumsal hekim şifresi hekimler tarafından nasıl alınacaktır?

Kurumumuzca açılan https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/login.jsp adresinden hekimlerce sisteme girilerek kurumsal hekim şifresi alınabilmektedir.

SGK kurumsal hekim şifresi ile hangi işlemler yapılacaktır?

Elektronik reçete ve elektonik rapor düzenlenebilecek ve bunlara ait düzeltme işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca hekim tarafından hasta izni alınarak geçmiş bir yıla ait reçete ve rapor bilgileri görüntülenebilmektedir.

SGK kurumsal hekim şifresi nedir?

Hekimlerin elektronik reçete yazabilmeleri için kurum tarafından sistem üzerinden verilen kişiye özel şifredir.

Sigortalı istediği sağlık kuruluşuna gidebilecek mi?

(1) Kişiler, SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. (2) Kişilerin, SUT’un 2.2(5) fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.(SUT 2.2 (5) Ancak, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmek suretiyle, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurum mevzuatı (SUT’ta düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.) (3) Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır.

SUT’a uygun olarak günde 1 kez damaryolu açılıp, aynı gün IV infüzyon, IV ilaç enjeksiyonu gibi işlemleri kaydetmek istediğimizde, aynı anda faturalanamaz hatası alıyoruz. Ne yapmalıyız?

Sağlık uygulama tebliğinde yer alan hususlara ilişkin söz konusu işlemler için (damar yolu açma, ıv ım enjeksiyon vb.) Medula sistemine kurallar tanımlanmıştır. Bu kapsamda sut ile alakalı olarak itirazda bulunan kişiler veya tesisler sağlık hizmetleri daire başkanlığına başvurabilirler.

Tıp Fakültesinde doktorum öğretim üyesi oldu için ilave ücret istenilmektedir? Bu yasal mıdır?

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez. Bu oranları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kurum bu fıkra kapsamında ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.

Tüp bebek tedavisi için gerekli şartlar nelerdir?

İnvitro fertilizasyon işlemleri (IVF), 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan “yardımcı üreme yöntemi” olarak kabul edilir. Ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi bu kapsamda değerlendirilmez. İnvitro fertilizasyon (IVF) (1) Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır. a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması, b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük, c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması, ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması, d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi. (2) IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. (3) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır. (4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir. (5)Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

Tüp bebek tedavisinde kaç deneme kurumca karşılanmaktadır?

En fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler Estetik amaçlı yapılan tedaviler karşılamaktadır.

Türkiye’deki bütün kaplıcalarda tedavi olabilir miyim?

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Herhangi bir mesafe sınırlaması yoktur.

Üç yıldan az evli çiftler tüp bebek tedavisi alabilir mi?

Koşullar arasında 3 yıldır evli olma şartı aranmamış olmakla birlikte, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Yeşil kart kapsamında olanlar tüp bebek tedavisinden faydalanabilir mi?

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır. a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması, b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük, c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması, ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması, d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi. (2) IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. (3) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır. (4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir. (5)Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

Yoğun bakımda kaldığım süreler için özel hastane benden ücret istemektedir. Bu yasal mıdır?

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki Koklear implant işlemleri için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. a) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, b) Yoğun bakım hizmetleri, c) Yanık tedavisi hizmetleri, ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Hemodiyaliz tedavileri, ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki Koklear implant işlemlerinden

Yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenir mi?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuzca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenebilmesi için; a) Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması, b) Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması, c) Sevkin, elektronik ortamda veya SUT eki “Hasta Sevk Formu” (EK-2/F) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması (sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin dışında ayrıca başhekim onayı aranmayacaktır.), ç) Sevkin yapıldığı gün dahil 5 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması, gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir