Sigorta hizmet dökümlerinde hesaplama


Varlık sermaye çarpanı; kredi kuruluşunun bilançosundaki ssk sorgulama aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (türev finansal araçlar ile cayılabilir taahhütler hariç) ssk hizmet dökümü toplamının, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan özkaynak tutarına bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır.Ortalama büyüme oranı; kredi kuruluşunun ilgili dönem dahil olmak üzere son e-devlet üç yılın aynı dönem sonları itibarıyla bilançoda yer alan aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (türev finansal araçlar ile cayılabilir taahhütler hariç) toplamının, söz konusu hesapların cari yıldan önceki son üç yılın aynı dönem sonları itibarıyla hesaplanan toplamlarına bölünmesi suretiyle elde edilen değerden bir çıkarılması neticesinde bulunan orandır.