Sigorta Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Sigorta  hizmetlerini  gerçekleştiren  (hayat  ve  kaza  sigortası, vadeli  sigortalar,

Yangın, deniz ,ulaşım sigortaları ile diğer sigorta hizmetleri) bir özel teşebbüs veya kamu teşekkülünün ya da bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini organize eden personelin sevk ve idaresini gerçekleştiren kişidir.

Yönetici (Sigorta) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Sigorta yaptırmak isteyen müşterilerle görüşmek ve bilgi vermek, sigorta prim tarifelerini belirtmek ve sigorta tekliflerini incelemek,

b)      Piyasa araştırması yapmak, ön ekspertize tetkik ettirmek ve rapor hazırlatmak,

c)      Sigorta tekliflerini rizikolarına göre değerlendirerek teklifleri alıp almamaya karar vermek,

d)      Sigorta sözleşmesinin şeklini belirlemek, sigorta poliçelerini düzenlenmesini, kesilmesini yaptırmak ve kontrol ettirmek,

e)      Tekliflerin ihtiyari plasmanını yapmak,

f)       Büyük rizikoların konservasyon  (poliçe karşılığında alınan paranın şirketçe bloke edilecek kısmının belirlenmesi işlemi ) tayinini tespit etmek,

g)      Sigorta çeşidine göre hasar yüzdelerini hesaplamak,

h)      Sigorta plasmanlarını yapmak, konservasyon tablosu hazırlamak, plasman bültenleri düzenlemek,

i)        Müşteri elde etmek için, piyasa ile ilgili temaslar kurmak, müşterilerle şirket arasında koordinasyonu sağlamak,

j)        Müşterilerden almış olduğu bilgiler doğrultusunda planlar hazırlayarak önerileri değerlendirmek,

k)      Tüm bağlı kuruluşların hesap mutabakatının ve tahsilatının yapılmasını sağlamak ve bunlarla ilgili yazışmalar yaptırmak,

l)        Yeni açılacak acentelerin kuruluşuna karar vermek,

m)    Çalışmaları inceleyerek, şirket bünyesinde toplanan tüm istihsalin (toplanılan ve kullanılan primlerin toplam tutarı) hesaplarını çıkartmak,

n)      Yöneticilere bilgi vermek ve gelişmelerle ilgili önerilerde bulunmak,

o)      Tahsilatı yapılmayan poliçelerin iptalini gerçekleştirmek,

p)      Bağlı kuruluşların çalışmalarını yakından izlemek ve gerekli önerilerde bulunmak,

q)      İstatistiki verileri ve icmalleri (hesap özetleri-yorumlar) değerlendirmek,

r)       Çalışan personelden verimli bir şekilde yararlanmak için iş bölümü yapmak, onları işlemlerin zamanında ve noksansız yapılmasına yönlendirmek, çalışmalarına nezaret ederek denetlemek,

s)       Özlük işlerini yönetmelik hükümlerine göre izlemek ve sicil vermek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.