Sigortalı hizmet dökümü kontrolü


Gerek yoklama memurları gerekse sigorta müfettişlerince düzenlenen tutanak e-devlet ve raporlarda, sigortalı olarak çalıştıkları halde Kuruma bildirilmediği tespit edilenlerin re’sen tescil işleminin yapılabilmesi için sigortalının kimlik bilgileri gerekli olduğundan, rapor ve tutanakların ekinde sigortalıların kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin yer alması gerekmektedir yaşlılık aylığı almakta iken ssk sorgulama yeniden sigortalı bir işte çalışması nedeniyle aylığı kesilenlerden tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanan sigortalılar, işe alındıkları tarihten itibaren prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primine tabi tutulacaklar, bunlar için denetim isteminde bulunulmayacaktır.
Genel Yazıda talimatlandırılan hususlar doğrultusunda bilgisayara aktarılarak takipleri yapılacaktır. Buna göre, sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimi ssk hizmet dökümü arasında farklılık bulunduğunun anlaşılması halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya bildirilecektir. Sigortalının işvereni tarafından bildirilen işe giriş tarihine itirazını sürdürmesi halinde konu yoklama memuru aracılığıyla incelettirilecektir.