Sigortalı iş süresi


İhale konusu işlerle ilgili sözleşmelerde çalıştırılacağı öngörülen sigortalıların işin süresince e-devlet adam/gün sayısı üzerinden Kurumumuza bildirilmediğinin anlaşılması üzerine, idare (ihale makamı) ile yapılan yazışmalar sonucunda alınan bilgilerde, hem sigortalı sayısı, hem de sigortalıların kimlik bilgileri bildirilmiş ve istenilen belgeler yapılan tebligata rağmen işverence verilmemiş ise, bu sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin ssk sorgulama sigorta primlerine esas kazancın alt sınırı üzerinden re’sen düzenleneceği, buna karşın belgelerin Kurumca re’sen düzenlenmesine elverişli bilgilerin olmaması durumunda, bu defa Sosyal Sigorta İşlemleri Bu belirleme sonrasında da, sözü geçen işlere ait asgari işçilik oranlarının ilgili Genelge eki listede mevcut olup olmadığı kontrol edilecek, yapılan işin asgari işçilik oranının, listede tam karşılığının bulunduğunun anlaşılması halinde, idarece (ihale makamınca) müteahhide kısmen veya tamamen malzeme verilmesi veya akreditif bedeli ödenmesi durumları hariç olmak üzere, bu durumda olan işlerle ilgili olarak Asgari İşçilik Tespit Komisyonundan oran tespiti ssk hizmet dökümü istenilmeksizin, “ön değerlendirme” veya “araştırma” işlemi herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden yapılacaktır.