Sigortalı işe Giriş Bildirgesi

 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNE DAİR AÇIKLAMALAR                                                         

 1. 1.        Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.
 2. 2.        Sigortalı işe giriş bildirgesi, Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. İşverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkot numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır. İşe giriş bildirgesi sigortalının Kanunun 6 ncı maddesinin (l) bendi kapsamına girenler için işe başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde, diğer hallerde ise işe başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bildirilmek zorundadır. “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C Kimlik Numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur.
 3. 3.        Bu belgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belge işleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bundan doğabilecek  sorumluluk, işveren, ilgili kurum ve kuruluş ile sigortalıya aittir.
 4. 4.        “Belgenin Mahiyeti” bölümünde ilk defa sigortalı olacaklar için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk kez göreve giriş” daha önce sigorta olanlar ise “Tekrar göreve giriş” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir. Kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bu bildirim yapılmaz.
 5. 5.        1 ila 7 ve 10 ila 15 numaralı alanlar sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur. (14 numaralı alandaki öğrenim durumu bölümüne, sigortalının en son öğrenim durumu ve okul bitiş tarihi yazılacaktır.)
 6. 6.        8 numaralı alan,  Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlardan, doğum tarihinde tashih kararı olanlar için doldurulur.
 7. 7.         9 numaralı alana, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılındığına dair  alınmış bir karar varsa işaretlenir. Buna ait kesinleşmiş mahkeme kararının bir sureti Kuruma gönderilir.
 8. 8.        17 numaralı alanda belirtilen sigortalılık türü alanı, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlar için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygun olan kutucuk işaretlenir

1.  Kamu kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlarda sürekli (daimi) olarak çalışanlardan Kanunun 4/1-a bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar. (657 S.K. tabi memurlar, 926 S.K. tabi muvazzaf subay ve astsubaylar.. v.b.)

2.  Kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışanlardan 4/1-a bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar.

3.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil olarak atananlar. (Vekil öğretmen, vekil imam, vekil mühendis.. gibi )

4.  Seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden ilgili kanunları gereği Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlar.

5.  Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,

6.  4/1-c bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izine ayrılanlar,

7.  Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,  

8.  Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,

 1. 9.        18 numaralı alana sigortalının ilk, tekrar veya naklen başka bir kurumda göreve başladığı tarih yazılır. 
 2. 10.     19 numaralı alanda sigortalının atandığı veya seçildiği hizmet sınıfının işaretlenmesi gerekir.
 3. 11.     20 numaralı alana sigortalının atandığı veya seçildiği görev unvanı (milletvekili, belediye başkanı, mühendis, öğretmen, polis memuru, vhki gibi…) seçilmek suretiyle işaretlenir.
 4. 12.     21 numaralı alana sigortalının kurum sicil numarası yazılır. 
 5. 13.     22 numaralı alan Kanunun yürürlüğe girdiği  tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen sosyal güvenlik kuruluşlarına (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, Banka Sandıkları) tabi hizmeti olanlar için doldurulur.
 6. 14.     23 numaralı alana sigortalının;

a. Görev yaptığı kurumun tam adı,  (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ,  Gelir İdaresi Başkanlığı….vb. )

b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu…..vb.)

Yazılır. Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İÇİN TIKLAYINIZ >> http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/735a8c804b8c1925989ed97628b40beb/ssiy_ek1_isegiris.xls?MOD=AJPERES

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir