Sigortalının sürekli iş görmezliği


Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların ölüm sebebini e-devlet bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onaylı ölüm tutanağı, defin ruhsatı, gömme izin kağıdı, ölü muayene zabıta varakası, otopsi raporu veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkansız olduğu hallerde, sigortalının ölümünden önce sürekli iş göremezliğine esas iş kazası veya meslek hastalığı dışında başka bir kaza geçirip geçirmediği ya da başka bir ssk sorgulama hastalığa yakalanıp yakalanmadığının mahallinde tahkiki yoklama memuru aracılığıyla yaptırılacaktır.
Beyan Taahhüt Belgesindeki bilgilere göre, sigortalının sağlığında geçimlerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin tespitler söz konusu genel yazıyla talimatlandırılan hususlar doğrultusunda yapılacaktır. Beyan edilen bilgilere göre, kararın verilememesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlardan ana ve babanın gelir/aylık alıp almadıkları, mal varlıkları ile gelir durumları yazılı olarak sorulacak, buralardan alınacak ssk hizmet dökümü bilgilere göre karar verilecektir. Bunlar için ayrıca denetim isteminde bulunulmayacaktır.
Ancak, ana ve babanın geçimlerinin sigortalı tarafından sağlanmadığı hususunda ihbarda bulunulması halinde, yoklama memuru aracılığıyla inceleme yaptırılarak düzenlenecek tutanaklara göre, geçimlerinin sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığına karar verildikten sonra tahsis işlemleri sonuçlandırılacaktır.