Sigortaya tabi tasarruf mevduatı


Fon, mali yapısı bozulduğu için yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın, uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli şarkı sözleri ile devir tarihi itibariyle mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranları ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faizleriyle birlikte sigortaya tabi tasarruf mevduatını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmeye yetkilidir. Fonun bu yetkisini kullanması için hisselerin kendisine intikali şart haberlerdeğildir. Ancak uygulamada bu yola başvurulmamaktadır. Yukarıdaki işlem gerçekleştirilemez ise bundan sonraki adımda Fonun Bankalar Kanunu ile kendisine tanınan e-devlet yetkileri kullanarak bankayı rehabilite etmesi çalışmaları gelmektedir. Amaç bankanın mali yapısını güçlendirerek yeniden sisteme kazandırmaktır. Bu noktada anahtar olay bankanın hisselerinin Fona geçmesidir. Fon, Bankalar Kanununun öngördüğü prosedür çerçevesinde hisseleri elde ettikten sonra 8 inci sayfada bahsedilen yetkilerini kullanabilecektir.