Ssk boş kadrolar


Kamudan istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda ssk sorgulama çalışacak tabip, diş tabibi ve uzmanlar ile sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, ssk hizmet dökümü diş tabibi ve uzmanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, altmış gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki tabip/uzman planlaması daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak altmış günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten e-devlet önce uygunluk belgesi/ruhsat alan tıp/dal merkezlerinden kadrolu/tam zamanlı klinik uzman sayısı dördün altında olanlara, uzman sayısı dörde ulaşana kadar başka bir tıp/dal merkezi veya özel hastaneden kadro devralmalarına izin verilir. Ayrıca bu kuruluşların 6 ncı maddeye göre kadro devralma hakları saklıdır.