Ssk emekli sandığı iştirakçileri


sağlık yardımı alması gerekirken aynı dönem içinde diğer bir sosyal güvenlik kanunu kapsamında hak etmediği halde, sağlık yardımı alan (devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu ve (devredilen) Bağ-Kur’a tabi sigortalıları e-devlet ile (devredilen) Emekli Sandığı iştirakçilerinin ve bunların sağlık yardımlarından yararlanan aile bireyleri için yersiz olarak sağlık ödemeleri yapan sosyal güvenlik kurumunca tahakkuk ettirilen veya ettirilecek borçların, ilgilinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı ssk sorgulama almaya müstehak olduğunun tespiti ve varsa yersiz kullandığı sağlık karnesini bir dilekçe ekinde Kuruma iade etmesi halinde, kurum alacağından vazgeçilerek yersiz kullandığı sağlık karnesi kullanıma kapatılacaktır. Söz konusu kimseler tarafından bu konuda dava açılmış ise, açılan davalardan vazgeçenlerin, vazgeçtiklerini başvurdukları mahkemelerden alacakları “feragat nedeni ile davanın reddine” dair kararın, bir dilekçe ekinde Kuruma bildirmeleri halinde, bu borçlara ilişkin olarak açılmış olan davalardan, dava ve icra takiplerinden de Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen ssk hizmet dökümü ilgili kurumca yukarıda kayıtlı madde hükmü gereğince vazgeçilmesi gerekmektedir.