Ssk hastalık giderleri


Sağlık tesislerinde tedavilerinin sağlandığı ve her geçen gün sağlık e-devlet hizmeti satın alınan sağlık tesislerinin arttırıldığı dikkate alınarak, sözkonusu kimselerin hastalandıkları yerin daimi ya da geçici ikamet ettiği yerin dışında olabileceği vak’aların meydana geldiği yerlerden genellikle ilgililerin başkaları tarafından sağlık tesislerine kaldırıldığı, tedavilerini özel sağlık tesislerinde yaptıranların hastalıklarının ani ve acil ssk sorgulama olduğu kabul edilmesi halinde yapılan tedavi giderlerinin Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle ödendiği, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunları arasında norm ve standart birliğinin sağlanması bakımından yukarıda sözü edilen her iki genelgemizde yer alan mesafe durumunun bundan böyle dikkate alınmadan değerlendirilmesi ve gereğinin buna göre yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, ihale konusu işlerde idarece (ihale makamınca) müteahhide kısmen veya tamamen malzeme verilmesi veya ssk hizmet dökümü akreditif bedeli ödenmesi, ihale konusu işin asgari işçilik oranını değiştirebileceğinden, bu durumdaki işlere ait asgari işçilik oranları ile söz konusu Tebliğ eki listede yer almayan ihale konusu işlerin asgari işçilik oranlarının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespit edilebilmesi amacıyla durumun, gerekli belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze intikal ettirileceği ve yazı ekinde hangi belgelerin bulunması gerektiği çeşitli tarihlerde yayımlanan genelgelerimiz ile Ünitelerimize duyurulmuştur.