Ssk hizmet dökümü oranları


işveren tarafından ibraz edilen belgelerin incelenmesi sonucu tereddüt oluşması durumunda, ilgili vergi dairesi ile yazışma yapılmak ve gerektiğinde e-devlet defter inceleme yetkileri göz önünde bulundurularak Sigorta Yoklama Memuru veya Sigorta Müfettişine inceleme yaptırılmak suretiyle sonucuna göre işlem yapılacaktır.
ihale konusu işlerle ilgili olarak düzenlenen sözleşmelere istinaden sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmediklerinin anlaşılması ve ihale makamından alınan bilgilere göre aylık prim ve hizmet belgelerinin re’sen düzenlenmesine imkan bulunmaması halinde, ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılması ssk hizmet dökümü gerektiğinden, gerek aylık prim ve hizmet belgesinin re’sen düzenlenmesine imkan bulunmayan bu nitelikteki işlere ait asgari işçilik oranlarının Tebliğ eki listede mevcut olmaması, gerekse ihale ssk sorgulama makamınca müteahhide kısmen veya tamamen malzeme verilmesi halinde, ilgili işe ait asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenebilmesi için durum gerekli belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.