Ssk istifa görevden ayrılma


Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel ssk sorgulama hastane kadrosunda çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu ssk hizmet dökümü hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum veya kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına e-devlet başlayışı yapılmaz. İldeki tabip veya uzman planlamasının daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak altmış günden önce de tabibin veya uzmanın göreve başlamasına izin verilebilir.