Ssk işveren belge incelemesi


Malul çocuklara ödenen fark aylıklar, bunların Türk vatandaşlığından çıkarılmaları ya da Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna e-devlet girmeleri ve özürlülük oranının % 40’ın altına düşmesi hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilecektir. Diğer taraftan, 506 sayılı Kanuna göre yetim aylığı, çalışamayacak durumda malul çocuklara sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından ssk sorgulama dolayı gelir veya aylık almamaları koşuluyla bağlandığından, hak sahibi olarak gelir/aylık ödenmesine devam edilecektir.
Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvurması üzerine, işveren tarafından ibraz edilen belgelerin incelenmesi sonucu tereddüt oluşması durumunda, ilgili vergi dairesi ile yazışma yapılmak ve gerektiğinde defter inceleme yetkileri göz önünde bulundurularak Sigorta Yoklama Memuru veya Sigorta Müfettişine inceleme yaptırılmak suretiyle sonucuna göre işlem yapılacaktır.
Buna karşın, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerce, bir ticari işletmeyi geliştirmeye yönelik (ticari işletme ile organik bağı olan) olarak yapılan ilave bina inşaatında çalıştırılan sigortalılardan ssk hizmet dökümü dolayı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilecektir.