Ssk tarım sigortası tescili


Tarım işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların İstek ve Tescil e-devlet Belgesine göre yapılan tescillerinde, sigortalıların, belgedeki beyanlarına göre 2925 sayılı Kanun kapsamında görünmelerine rağmen diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına girebilecek nitelikte çalışması olduğundan kuşku duyulması veya ihbarda bulunulması halinde, tescilleri yapılmadan önce sosyal güvenlik kurumlarında çalışmaları olup olmadığı ssk sorgulama Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı hizmet sorgulama ekranlarından araştırılacak, gerekiyorsa sigortalının sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olup olmadığı ilgili kuruluşlardan yazılı olarak sorulacaktır.
Ancak, sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin ssk hizmet dökümü delillerle ispatlanması ve ünitece de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılacak ve uygulanan idari para cezası iptal edilecektir. Örneğin, sigortalının doğum tarihinin aynı zamanda işe giriş tarihi olarak yazılması veya sigortalının işe giriş tarihi olarak bildirilen tarihte tutuklu veya hükümlü olması ya da sigortalı işe giriş tarihinin işyeri tescil tarihinden önceki bir tarih olması gibi durumlarda, işverenlerin ibraz ettiği belge kanıtlayıcı belge olarak değerlendirilecektir.