Ssk tesislerinde tedavi


Anlaşma yada sözleşme yapan diğer sağlık tesislerinde tedavilerinin sağlandığı ve her geçen gün sağlık hizmeti satın alınan sağlık tesislerinin arttırıldığı dikkate alınarak, sözkonusu kimselerin e-devlet hastalandıkları yerin daimi ya da geçici ikamet ettiği yerin dışında olabileceği vak’aların meydana geldiği yerlerden genellikle ilgililerin başkaları tarafından sağlık tesislerine kaldırıldığı, tedavilerini özel sağlık tesislerinde yaptıranların hastalıklarının ssk sorgulama ani ve acil olduğu kabul edilmesi halinde yapılan tedavi giderlerinin Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle ödendiği, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunları arasında norm ve standart birliğinin sağlanması bakımından yukarıda sözü edilen her iki genelgemizde yer alan mesafe durumunun bundan böyle dikkate alınmadan değerlendirilmesi ve gereğinin buna göre yapılması gerekmektedir başlık numaralı bölümünde de açıklandığı gibi gerek sigortalılar, gerekse Kurum menfaatlerinin korunması, fuzuli masraf ve işgücü sarfının önlenmesi bakımından, bütün kazaların değil, ssk hizmet dökümü sadece şüpheli görülen ve tereddüt edilen vak’alar ile malüliyet ve ölümle sonuçlanan ve dolayısıyla Kuruma büyük mali yük getiren tüm kazaların Sigorta Müfettişliği kanalıyla tahkiki cihetine gidilmesi gerekmektedir.