Ssk tıp merkezleri


Tıp merkezleri, uzman kadrolarını o il sınırları içinde başka bir tıp ssk sorgulama merkezine veya özel hastaneye devredebilir veya bu kuruluşlar karşılıklı olarak uzmanlık dalı ssk hizmet dökümü değişimi yapabilirler. Tıp merkezinin bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.
Poliklinik, laboratuvar ve müessese açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan e-devlet planlamaya uymak zorundadır. Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarına yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek istenildiğinde de planlamaya uyulması zorunludur. Planlama ve hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkradaki usul ve esaslar bu kuruluşlar bakımından da uygulanır.