Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.tarim.gov.tr/arayuz/5/menu.asp

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı-
rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım
kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
yapmak ve yaptırmak,
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü-
ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta-
bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan,
program ve projeler yapmak ve yaptırmak,
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
yardım yapmak,
d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara
uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini
temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek,
işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti-
yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern
fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek,
arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan,
proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-
mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek
üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve
üretimi çeşitlendirmek,
g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir-
diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve
benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel
sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,
h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere
eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler
almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi
için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla
işbirliğinde bulunmak,
i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya
tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için
ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi
ile ıslah, imar ve ihya etmek,
j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont-
roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri-
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-
rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai
mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje-
lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted-
birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve
denetlemek,
l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve
kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri
yapmak,
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış
karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta-
kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-
rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve
yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,
n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek,
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et-
mek,
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad-
deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı
maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar,
ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına
izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri-
ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et-
mek,
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta-
lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek-
nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,
r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii,
sun’i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-
ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık
işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans-
manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti-
mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü
sistemini organize etmek,
s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları
yapmak ve yaptırmak,
t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir