Tescil edilmemiş sigortalılar


işverenin kasdı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranışı yüzünden meydana gelip gelmediği, ayrıca vak’ada üçüncü bir kişinin kasıt veya kusurunun olup e-devlet olmadığı, sigortalının kasdı veya suç sayılır hareketi yahut bağışlanmaz kusurunun bulunup bulunmadığı hususlarının İş Müfettişlerince tahkiki yoluna gidilebilmesi için, konu ile ilgili tahkikat raporu ve eki tutanakların en kısa sürede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ssk sorgulama ettirilmek üzere, Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, Sigorta Müfettişleri ile İş Müfettişlerince düzenlenecek raporlara istinaden Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerince, Sigortalı, İşveren veya üçüncü şahıslar hakkında işlem yapılması gerekmektedir.
Bu bakımdan, hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte, hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak sigorta müfettişince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti gerekmekte ise de, gerek işverenlerin gecikmeden kaynaklanacak mağduriyetlerini önlemek, ssk hizmet dökümü gerekse gayrifaal bu tür işyeri dosyalarının bir an evvel tasfiyesini sağlamak amacıyla, her halükarda işin 01.05.2004 tarihinden önce bitmiş ve aynı zamanda işin bittiği tarihi izleyen takvim yılı başından başlayarak en az 5 yıllık bir sürenin geçmiş olması kaydıyla (bu iki koşul bir arada aranacaktır), 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi isteyen işverenlerin taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, müfettişlik incelemesi yaptırılmaksızın, kendilerine ilişiksizlik belgesi verilmesi uygun görülmüştür.