Tesisat Öğretmenimesleği hakkında bilgi

TANIM  

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya    da yetişkinlere, Tesisat (Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı, Soğutma ve İklimlendirme, Havalandırma, Doğalgaz) meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tesisat meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tesisat öğretmeni, bu program çerçevesinde;

–          Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

–          Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

–          Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

–          Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

–          Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–          Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

–          İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

–          Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

–          Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

–          Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

–          Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

–          Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları,  CD vb.),

–          Tesisat bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler   ve eğitim setleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tesisat öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tesisat bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin;

–        Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

–        El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

–        Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,

–        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–        İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–        Dikkatli, işine özen gösteren,

–        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

–        Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tesisat öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, yağlı ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Teknik eğitim fakültelerinin söz konusu bölümlerini  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile         çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının  tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme tesisat, kalorifercilik, ısıtma-havalandırma, soğutma-havalandırma ve benzeri bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak,

Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler.

Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak tesisat teknolojisi meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi  karşısında işsizlik söz konusu değildir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin  Teknik Eğitim Fakültelerinin “Tesisat  Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

          Mesleğin  eğitimine girebilmek için,

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Tesisat Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1) ” puan almak,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda  “Tesisat Öğretmenliği” ve “Enerji Öğretmenliği”  lisans programlarından en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

                                                Meslek liselerinin

–          Sıhhi Tesisat,

–     Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma,

–          Soğutma ve İklimlendirme,

–          Tesisat Teknolojisi,

–          Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz),

–          Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat),

–          Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat)

–          Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz, İç Tesisatçılığı),

–          Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz, Şebeke Tesisatçılığı),

–          Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve

–          Onarımı),

–          Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ,

bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS)  kazanıp, Tesisat Öğretmenliği veya Enerji Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

–          Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tesisat Öğretmenliği veya Enerji Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde okutulan temel dersler;

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Yabancı Dili, Genel Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:

Temel İmalat İşlemleri, Kaynak Tekniği, Bilgisayar Kullanımı, Statik, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Sıhhi Tesisat Tekniği, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Endüstriyel  Ölçme, Sayısal Analiz, Makine Elemanları, CAD, Termodinamik, Isı Transferi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isıtma Tekniği, İklimlendirme, Soğutma Sistemleri, Akışkanlar Mekaniği, Uygulamalı Yanma Tekniği ve Lab., Soğutma Tekniği, Isıtma Projesi, Havalandırma Tekniği, Tesisat Sistemlerinde Alternatif Enerji Kaynakları, İklimlendirme ve Havalandırma Esasları, İklimlendirme Proje, İklimlendirme ve Havalandırma Tekniği, Isı Tekn. ve Lab., Tesisat Tekn. Lab.

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, İstatistik, Ekonomi, Mikro Öğretim, Okul-Endüstri İlişkileri,

Ayrıca, bu dersler dışında mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu  bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta  ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak kalite kontrol şefliği, imalat şefliği, imalat  müdürlüğü, teknik müdürlük, kısım amirliği, eğitim müdürlüğü  vb. kademelere yükselebilirler. İsterlerse yüksek lisans yaparak,  üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim sonrasında öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. Kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişkenlik olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,

-Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

-Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir