Tesk genel sekreter emekliliği


5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönrtmeliğinin “istifa” başlıklı 68.maddesinde” Oda, birlik ve federasyondan istifaen ayrılmak isteyen personel istifa talebini bir dilekçe ile genel sekreterliğe sunulmak üzere birim amirine bildirir. (2) Personelin istifası yönetim kurulu kararını müteakiben yürürlüğe girer. (3) İstifanın kabul edildiği, bir ay içinde kendisine tebliğ edilmediği takdirde ilgili bu bildirimi beklemeden görevinden ayrılabilir. (4) Bu maddeye göre işten ayrılan personel uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetleri ile oda, birlik ve federasyona ait vesikaları ve yapmakta oldukları işleri amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallara uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadır. Gerekli devir ve teslimi yapmayanlar, doğacak zararlardan sorumludur. Bir aylık bekleme süresinin bitiminden önce işten ayrılanlarla, gerekli ihbarı yapmadan işi terk eden personelden ilgili oda, birlik ve federasyonca İş Kanununda öngörülen süreler için ihbar tazminatı tahsil edilir.”denilmektedir.Siz genel sekreter olduğunuzdan dilekçenizi doğrudan yönetim kuruluna vermeniz gerekmektedir.Ancak bu konuda İş Kanunun 17. maddesindeki sürelere dikkat etmeniz gerekmektedir.Aksi halde tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz.