Toksoplasma gondi immünoglobulin


Klinik bir numunede; bir kemilüminesan immünoassay yöntemiyle, parasitik protozon Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan immünglobulin G (IgG) antikorlarının kantitatif ve/veya kalitatif olarak saptanması için kullanılan, reajanlar ve diğer ilgili materyallerden oluşan bir topluluk.