Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı


Vygostky’e göre eğitim, bilişsel gelişim için bir temel değil aynı
zamanda sosyokültürel aktivitedir. Vygotsky, insanın düşünme şeklinin

psikogenetik ve sosyokültürel olarak nasıl geliştiği üzerinde çalışmış olmasına
rağmen çalışmasının temeli bireysel gelişimin sosyal kaynakları ve kültürel
temelleridir (Moll, 1990, s.1).

Vygotsky’nin sosyal gelişim kuramına göre, bilişsel gelişimde sosyal
etkileşim önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun kültürel gelişiminde her
fonksiyonun 2 kez ortaya çıkar: ilki sosyal düzeyde ve daha sonra bireysel
düzeyde; ilki insanlar arasında ve sonra çocuğun kendi içinde.
Vygotsky’nin teorisinin ikinci yaklaşımı ise; bilişsel gelişimin belli bir
zaman ile sınırlı olduğudur, buna ‘yakınsal gelişim bölgesi’ adını vermiştir.
Bunun gelişimi ise sosyal bir etkileşime dayalıdır. Bir beceri yetişkin
kılavuzluğunda veya gruplar halinde çalışma ile geliştirilebilir
(http://tip.psychology.org/ vygotsky.html).

Vygotsky’e göre yetişkinin, çocuğun bilgiyi içselleştirmesine bilgiyi
kazanmasına yardım edebilmesi için iki noktayı belirlemesi gerekir.
Bunlardan birisi, çocuğun herhangi bir yetişkinin yardımı olmaksızın,
bağımsız olarak kendi kendine sağlayabileceği gelişim düzeyini belirlemektir.
İkincisi ise, bir yetişkinin rehberliğinde çalıştığında gösterebileceği potansiyel
gelişim düzeyini belirlemektir. Bu ikisi arasındaki fark, çocuğun yakınsal
gelişim alanıdır. Vygotsky’nin gelişim ve eğitime getirdiği en önemli kavram
yakınsal gelişim alanıdır (http://www.geocities.com/zezencay/01_01.htm;
Moll, 1990, s.4).

O halde Vygotsky’e göre öğretim, çocuğun gelişimini ileriye
götürebildiği ölçüde iyidir. Öğretim, çocuğun yakınsal gelişim alanını etkili
olarak kullanmasını sağlamalıdır. Bu nedenle, doğrudan bire bir öğretim ve
çocukların çocuklarla ve yetişkinlerle etkileşimlerini sağlayan öğretim
biçimleri çocuğun bilişsel gelişiminde önemli rol oynar (http://
www.geocities.com/zezencay/01_01.htm)

Vygotsky’nin teorisi sosyalleşmenin bir ürünü olarak bilinçliliği
açıklamaya çalışır. Örneğin, dil öğreniminde telaffuzlar grup veya yetişkinler
arasında iletişimi sağlamada kullanılır fakat bir kere öğrenildiğinde içselleşir
ve içsel konuşmayı sağlar.

Vygotsky’nin teorisi Bandura’nın sosyal öğrenme çalışmasını tamamlar
ve öğrenme koşulları kuramına anahtar bir bileşen olur. Bu teori bilişsel
gelişimin genel bir teorisidir. Bu kuram genelde çocuklarda dil öğreniminde
kullanılmıştır (http://tip.psychology.org/vygotsky.html).