Yurt Dışı Fuar düzenlenmesi

Yurt Dışı Fuar düzenlenmesi

        MADDE 9 – (1) Organizatörlerce yapılan yurt dışı fuar düzenleme talepleri;

        a) Organizatörler tarafından Yurt Dışı Fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesi,

        b) İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliğinin görüşü,

        c) Aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir Yurt Dışı Fuar organizasyonu olup olmaması,

        ç) Başvurulan fuarın özelliği ve katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı,

        d) Daha önce düzenlenmiş ise, fuarın geçmiş yıllar performansı ve bir önceki dönemde gerçekleştirilen Yurt Dışı Fuar organizasyonunun bu maddenin (6), (7), (8) ve (9) numaralı fıkralarında yer alan kriterlere uyup uymadığı,

        e) Organizatörün geçmiş yıllarda gösterdiği performansı ve Gözlemci Raporları

        dikkate alınarak Müsteşarlıkça değerlendirilir.

        (2) Organizatörlerin Müsteşarlığa Yurt Dışı Fuarın başlama tarihinden en az altı ay önce Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesiyle eksiksiz müracaat etmesi zorunludur, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. Bu belgelerle en az altı ay önce başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, Müsteşarlık anılan belgeleri tamamlayıcı mahiyette her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

        (3) Değerlendirme sonucunda uygun görülen Yurt Dışı Fuarlar için başvuru yapan Organizatörler, Müsteşarlık tarafından yetkilendirilir.

        (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızın

        a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki Yurt Dışı Fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, nüfusu, gayri safi milli hasılası, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, söz konusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi gibi istisnai koşullar,

        b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurtdışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri

        dikkate alınmak suretiyle, birden çok Yurt Dışı Fuar organizasyonuna izin verilebilir.

        (5) Bir yıl içinde aynı ülkede iki defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenemez.

        (6) Milli Katılım Organizasyonlarının 10 Katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım Organizasyonu için aynı Organizatöre izin verilmez.

        (7) Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 30 Katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleşmesi halinde, aynı Organizatöre bir sonraki yıl aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

        (8) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 20 Katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı Organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülke ve sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

        (9) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlarda 20’den daha az Katılımcı ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı Organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Fuar düzenleme izni verilmez.

        (10) Bu maddenin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, Katılımcıların 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Müsteşarlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.

        (11) Belge sınıfı Geçici Belgeye dönüştürülen Organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları 3 ay süresince devam ettirilir, bu süre sonundan itibaren Milli Katılım organizasyonları dışındaki izinleri iptal edilmiş sayılır.

        (12) Geçici Belge veya Belge iptali durumunda, Organizatörlerin iptal tarihinden sonra düzenlemesi öngörülen fuarlara ilişkin izinleri iptal edilmiş sayılır.

        (13) Organizatörler, Müsteşarlıkça uygun görülen Yurt Dışı Fuarlarla ilgili olarak Katılımcılara yönelik yapılacak duyurularda Müsteşarlık Logosu ile birlikte Belgelerini tarih ve sayısını gösterecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.

        (14) Müsteşarlıkça adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş Organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden Katılımcılar Yurt Dışı Fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

        (15) Başvuru konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, bu Tebliğ’in 18 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fuarın başlama tarihinden en az 30 gün öncesine kadar Müsteşarlığa sunulmak zorundadır.

        (16) Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen Organizatörlerce Müsteşarlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım Organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

        (17) Müsteşarlıkça izin verilmemiş fuarlar için Müsteşarlık Logosu kullanılarak duyuru yapılamaz.

        (18) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri fuarları için, Müsteşarlıkça görevlendirilecek Kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre, A veya B sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerden teklif alınarak, bu maddenin 20 nci fıkrası çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek Organizatöre fuar izni verilir.

        (19) Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ve Müsteşarlığın da uygun göreceği Yurt Dışı Fuarları için A veya B sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerden ilgili Kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre teklif alınarak bu maddenin 20 nci fıkrası çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek Organizatöre fuar izni verilebilir.

        (20) Bu maddenin 18 inci ve 19 uncu fıkralarındaki teklif alma sürecine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

        (21) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri fuarları için Müsteşarlıkça uygun görülen, fuar izleme raporlaması konusunda deneyimli uluslararası denetim şirketlerinden veya kuruluşlarından birine Organizatörce İzleme Raporu hazırlatılması zorunluluğu getirilebilir. İzleme Raporu düzenlenmesi zorunluluğunu yerine getirmeyen Organizatöre ilgili fuarın bitim tarihinden itibaren bir yıl süresince Milli Katılım dışında yeni Yurt Dışı Fuar izni verilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir