Yurtdışı fuarcılığı ile ilgili Geçici belge düzenlenmesi


Geçici belge düzenlenmesi

        MADDE 5 – (1) Geçici Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar EK-4’te yer alan Geçici Belge Başvuru Formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:

        a) Ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon TL olduğunu tevsik eden, en son hesap yılına ait bağlı bulundukları vergi dairesince tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş belge,

        b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunun Müsteşarlığa ibrazı,

        c) İştigal konusu olarak Yurt dışında fuar düzenleme ile ilgili ibarenin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya örneği,

        ç) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belgenin aslı veya sureti,

        d) Ticaret veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı veya sureti,

        e) Şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksek okul mezunu olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

        f) EK-2/B’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi ile personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Müsteşarlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya sureti,

        g) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini gösterir adli sicil belgesi,

        ğ) Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,

        h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.

        (2) Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak Geçici Belge düzenlenir.

        (3) Bu Tebliğ’de tanımlanan Kuruluşlara, bünyelerindeki fuarcılık birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdam edildiğini ve personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Müsteşarlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya suretini tevsik etmeleri durumunda, Müsteşarlığın yapacağı değerlendirme sonucunda Geçici Belge düzenlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir