Tag Archives: Bakanlıklar

Adalet Bakanlığı hakkında bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Türk halkının adalet kavramı ile ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Adalet Bakanlığı bakanlıklar arasında en önemli bakanlıklardan birisi olmakla beraber vatandaşların yaşantılarında meydana gelebilecek hukuki durumlarda adaleti sağlayabilmek üzere çalışmaktadır. Adalet Bakanlığının kuruluş amacı; Adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki… Devamını Oku »

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır.… Devamını Oku »

Tc. Başbakanlık Görevleri Adresi

http://www.basbakanlik.gov.tr/ BAŞBAKANIN GÖREVLERİ, Başbakan, bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar. (2) Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. (3) Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı… Devamını Oku »

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.sanayi.gov.tr/ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi- kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted- birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il- gili kuruluşlar… Devamını Oku »

Milli Savunma Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.maliye.gov.tr/ Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde; – Barışta ve savaşta asker alma, – Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki,… Devamını Oku »

Maliye Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.maliye.gov.tr/ Maliye Bakanlığı’nın Görevleri Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak… Devamını Oku »

Dışişleri Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.mfa.gov.tr/ Dışişleri Bakanlığı’nın Görevleri Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula- mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala- rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek. c) T.C. uyruklu gerçek… Devamını Oku »

Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.kultur.gov.tr/ Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,… Devamını Oku »

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Görevleri Adresi

http://www.bayindirlik.gov.tr/ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Görevleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır: a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, b ) Bağlı kuruluşlar… Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Görevleri Adresleri

http://www.saglik.gov.tr/ Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla… Devamını Oku »