Mahalli İdarelerde Huzur Ücreti Ödemesi


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92 nci maddesine göre, uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki görevleri dolayısıyla mahalli defterdarlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tayin olunacak miktarda ücret verilmesi, hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun ek 1 inci maddesi ise; sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini, il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için bu yönetmeliğin İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağını öngörmüştür.

    Bu hüküm uyarınca İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik uzlaşma komisyonu üyelerine ödenek verilmesine dair özel bir düzenleme öngörmemiştir.

    Öte yandan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 98 inci maddesindeki hükme göre, Belediye Gelirleri Kanununda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanacaktır. Ancak, 213 sayılı Kanun mahalli idarelerin uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine yapılacak ödemeler konusunda doğrudan ve özel bir hüküm ihtiva etmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir