sigortalı işten ayrılış bildirgesi

SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

(4/1-c kapsamındaki sigortalı için)
AÇIKLAMALAR

 1. 1.       Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun  4/1-c bendi kapsamında çalışan  sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Bu belge;
  1. a.       Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde,
  2. b.       Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında sigortalı çalışanlar için görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

        Kuruma verilmek zorundadır.

 1. 2.       “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan, en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur.
 2. 3.        Bu belgenin bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur.
 3. 4.       13 numaralı alana Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı sicil numarası, 14 numaralı alana ilgili kurumca verilen kurum sicil numarası yazılır.
 4. 5.       16 numaralı alan sigortalının işe başladığı ve ayrıldığı tarihler yazılır.
 5. 6.       17 numaralı alana aşağıda kod numaraları belirtilen nedenlere göre sigortalının görevden ayrılma nedeni yazılır.

Görevden Ayrılma Sebepleri

01 Emeklilik 06 Askerlik nedeniyle ücretsiz izin
02 Ölüm 07 Başka bir kurumda geçici görevlendirme
03 İstifa 08 Re’sen Emeklilik
04 Nakil 09 Ücretsiz izin
05 Göreve son verilme 10 Müstafi sayılma

 

 

 

 

 1. 7.        18 numaralı alan,  5434 sayılı Kanun hükümlerine göre doldurulur.
 2. 8.       19 numaralı alan, Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre doldurulur.
 3. 9.       20 numaralı alana  sigortalının;

a. Görev yaptığı kurumun tam adı,  (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ,  Gelir İdaresi Başkanlığı….vb. )

b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu…..vb.)

Yazılır. Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir