Talaşlı Üretim (Tesviye) Öğretmeni mesleği hakkında bilgi


TANIM  

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Tesviye meslek alanı ile eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tesviye meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tesviye öğretmeni, bu program çerçevesinde;

–          Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

–          Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

–          Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

–          Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

–          Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–          Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

–          İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

–          Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

–          Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

–         Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–          Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

–          Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.

–          Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar  yazılımları,  CD vb)

–          Tesviye bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler   ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Tesviye bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Tesviye öğretmeni olmak isteyenlerin;

–    Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

–    El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

–    Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

–    İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

–    Dikkatli, işine özen gösteren,

–    Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–    İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

–    Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

–    Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

–    Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tesviye öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı  gürültülü, yağlı ve tozludur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Teknik Eğitim Fakültelerinin Talaşlı Üretim Öğretmenliği Bölümünü bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim Kurumlarının Makine/Tesviye/Kalıp öğretmeni alanında olarak görev yapmaktadırlar.

       Teknik Resim, Teknik Meslek Resim, Malzeme Bilgisi, Atölye Teknolojisi ve İş Güvenliği, Atölye Organizasyonu, Mekanik, Biyomekanik, Elektrik Bilgisi, Atölye Uygulaması Alanın Teorik ve Uygulamalı dersleri, Deniz Araçları Yapımı Alanının,  Deniz Araçları Ressamlığı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının, Endüstriyel Kontrol, Mekatronik  dallarının Makine Teknolojisi alanı ile ilgili alan ortak ve dal dersleri, Makine Teknolojisi Alanının, Endüstriyel Kalıp, Bilgisayarlı Makine İmalatı,  Mermer İşleme,  Makine Bakım Onarım,  Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı , Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme  gibi dersleri de verebilirler.

Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde eğitici veya teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptir.

Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak tesviye meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi  karşısında işsizlik söz konusu değildir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Talaşlı Üretim Kalıpçılık Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                           

Mesleğin  eğitimine girebilmek  için,

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kalıpçılık Öğretmenliği/Talaşlı Üretim Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puan almak,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Kalıpçılık Öğretmenliği/Talaşlı Üretim Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 Meslek liselerinin;

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme,  Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Makine Model, Mikroteknik, Model/Modelcilik, Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi,( Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, (Mekanik/Makine), Makine, Mekatronik, Motorlu Araçlar Teknolojisi,

Otomotiv Teknolojisi, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Kalıp, Kalıpçılık, Tesviye

Bölümlerinden mezun olanlar  ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS)  kazanıp, “Kalıpçılık Öğretmenliği/Talaşlı Üretim Öğretmenliği”  lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde okutulan temel dersler;

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:

Üretim Teknolojisi, Tasarı Geometri, Tornalama Tekniği, Frezeleme Tekniği, Üretim Yöntemleri, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Statik, Kalıp Tekniği, Taşlama ve Alet Bileme Tekniği, Kalite Kontrol, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Tesviye Kullanımı, Ekonomi, İstatistik, Termo Dinamik, Akışkanlar Mekaniği, Makine Elemanları, CAD, Seri Üretim Teknikleri, CNC Tezgahlarda Üretim Tekniği, Mekanizma Tekniği, Kalıp Tasarımı, Elektro-Erezyon, Endüstriyel Ölçme, Makine Dinamiği, Standartlar, Otomat Tezgahlar, Prototip Geliştirme, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Zaman ve Hareket Etüdü, Hidrolik ve Pnömatik, Takım Tasarımı.

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları, Öğrenci ve Gurup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metotları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğretim, Okul Öğrenci İlişkileri.

Ayrıca, bu dersler dışında mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta  ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de  görev alabilirler.

Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak kalite kontrol şefliği, imalat şefliği, imalat  müdürlüğü, teknik müdürlük, kısım amirliği, eğitim müdürlüğü  vb. kademelere yükselebilirler.

İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

–          İlgili Eğitim Kurumları,

–          Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir