Kategori İçeriği: Haklar

Haklar

Babalara Yarım Gün Çalışma Hakkı

15/09/2023

Çocuğu olan aileler, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerle önemli haklara kavuştu. Bu haklardan biri de kısmi çalışma. Torba yasa ile yürürlüğe giren ve çıkartılan yönetmelikle detayları netleşen uygulama, hem annelerin hem de babaların yüzünü güldürdü. Buna göre; anne ya da baba, çocukları okul yaşına gelinceye (66 aylık oluncaya) kadar ‘part time’ çalışabilecek. Yani okul çağına… Devamını Oku »

Çocuklarda Cinsel İstismarı Engelleme

15/09/2023

Çocuk Cinsel istismarı Çocuğun cinsel istismarı, bir çocukla yetişkin (ya da diğer bir çocuk) arasındaki çocuğun fail ya da gözlemcinin seksüel dürtüyle kullanıldığı her türlü etkileşimdir. Cinsel istismar dokunma davranışları içerebildiği gibi dokunma davranışları içermeden de gerçekleştirilmiş olabilir. Dokunma cinsel organlar, göğüs, kalça, oral-jenital ya da cinsel temas olabilir. Dokunmadan olanı çocuğun çıplak bedenini seyretme,… Devamını Oku »

Kimlere kıdem tazminatı ödenir?

15/09/2023

Kimlere kıdem tazminatı ödenir? İş Kanununa göre; işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar dışında (25 inci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler) iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca, işçi tarafından; -Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebepler (Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca)… Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı

15/09/2023

Kıdem tazminatı, Kıdem tazminatına hak kazanmak, Kıdem tazminatı hakkında bilgi, Kıdem tazminatı nedir, Kıdem tazminatı şartları, Kıdem tazminatı kimlere verilir gibi Kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenler ve sıkça sorulan sorlarla cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz. Kıdem Tazminatı Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak çalışanların işten çıkarılma vb çalışanların mağdur olduğu durumlarda işyeri tarafından ödenmesi gereken tazminattır. Kıdem… Devamını Oku »

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi

15/09/2023

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa),… Devamını Oku »

iş sözleşmesinin tanımı şekli

15/09/2023

 – Tanım ve Şekil   MADDE 8. – İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.   Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve… Devamını Oku »

İş kanunu geçici iş ilişkisi

15/09/2023

Geçici iş ilişkisi   MADDE 7.- İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi… Devamını Oku »

İş kanunu İşyerinin veya bir bölümünün devri maddesi

15/09/2023

– İşyerinin veya bir bölümünün devri   MADDE 6. – İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı… Devamını Oku »

iş kanunu eşit davranma ilkesi

15/09/2023

– Eşit davranma ilkesi   MADDE 5. – İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin… Devamını Oku »

İş kanununun istisnaları

15/09/2023

 – İstisnalar   MADDE 4.- Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, b) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü… Devamını Oku »

İş kanunu iş yerini bildirme maddesi

15/09/2023

– İşyerini bildirme   MADDE 3. –  Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve… Devamını Oku »

İş kanununun tanımı anlamı

15/09/2023

– Tanımlar   MADDE 2. – Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri… Devamını Oku »

İş kanunun amaç ve kapsamı

15/09/2023

 – Amaç ve kapsam MADDE 1. – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve… Devamını Oku »

Askere Erken Sevk Dilekçesi Örneği

15/09/2023

Erken Sevk Dilekçesi Örneği    ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   …………………..’den dolayı(Buraya Erken Sevk isteme nedeni yazılır) biran önce silah altına alınmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. Tarih    Ad ve Soyadı – İmza   Kimlik  Bilgisi  : ………İli, ………….İlçesi, ………….Köyü/Mahallesi nüfusuna kayıtlı ………..(Baba adınız) oğlu ………………..(Ad ve Soyadınız)   Adres               : Buraya açık adresiniz ve… Devamını Oku »

Memuriyetten Memurluktan İstifa Dilekçesi Örneği

15/09/2023

Memuriyetten İstifa Dilekçesi Örneği      …………………………………….’NA 657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesi ve 94′üncü maddesi uyarınca memurluk görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim. Tarih.    Ad ve Soyadı – İmza     Memur Sicil No: T.C. Kimlik No:   Adres ve Telefon :

Üniversite Kayıt Sildirme Dilekçesi Örneği

15/09/2023

Üniversite Kayıt Sildirme Dilekçesi Örneği     ……………….. ÜNİVERSİTESİ ……………… FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA                                                                                                                                         Fakültenizin………………………………..Bölümü………………………numaralı öğrencisiyim. ……………………………………nedeni ile Fakültenizden kaydımın silinmesini ve… Devamını Oku »

işten ayrılma istifa dilekçesi mektubu örneği

15/09/2023

(Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.)   Tarih:____/___/_____   ______________________________’ne, ____________________   ____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde   ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım.… Devamını Oku »

İspat hakkı özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi

15/09/2023

Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

Hak arama hürriyeti özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi

15/09/2023

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

Dernek kurma hürriyeti özgürlüğü nelerdir hakkında bilgi

15/09/2023

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında… Devamını Oku »