Yedek Subay Asteğmen olma hakkının kaybedilmesi


YEDEK SUBAY OLMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ

a. Sivil hayatlarında, yedek subay öğrenciliği veya yedek subaylıkları esnasında;

 

Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askerî mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silâhlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir. A.Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere müebbet hapis veya bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlülük,

B.Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askerî mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir. b.  Yedek subay öğrenciliği esnasında; (1)Yedek subay okulunda verilen eğitim ve öğretimde başarılı olamayanlar,        

(2)Disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle yedek subay çıkarılması uygun görülmeyenler,

(3)TSK.nin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlarla, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşleri benimsediği anlaşılanlar, okul disiplin kurullarının vereceği ?Subay olamaz? kararı üzerine, kalan askerlik hizmetlerini 15 ay er statüsünde tamamlarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir